Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі — Оферта) адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб  відвідувачів веб-Платформи БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ТВОЯ ОПОРА» в мережі Інтернет meeting.me (далі  Платформа), і є офіційною і публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ТВОЯ ОПОРА» (ідентифікаційний код 39226810) (далі  Фонд) в особі Генерального директора Татарчук Валерії Олексіївни, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі  Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт — повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Платформі, а також шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Акцепт означає прийняття Благодійником та його згоду з усіма положеннями Оферти та Договору і, відповідно, укладення цього Договору між Фондом та Благодійником. Моментом Акцепту є проставлення відмітки на відповідній сторінці Платформи навпроти слів про приймання умов публічної оферти Фонду та здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Платформі, або, незалежно від будь-яких дій Благодійника на Платформі, здійснення переказу через установу банку.

Благодійна пожертва — грошові кошти, що перераховуються Фонду на підставі цього Договору.

Благодійник — дієздатна фізична або юридична особа, що здійснила Акцепт Оферти.

Предмет Договору:

Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.

Благодійник розуміє та погоджується з тим, що його благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу: info@tvoya-opora.org.ua

На підставі ст.ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України, з моменту Акцепту цей Договір вважається укладеним у письмовій формі.

Права та обов'язки Фонду:

Фонд має право: 

  • Отримувати благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та Статуту Фонду;
  • Без погодження з Благодійником змінювати цілі, напрями і завдання використання благодійної пожертви в рамках статутної діяльності Фонду;
  • Без погодження з Благодійником використовувати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

Фонд зобов'язаний:

  • Використовувати отримані благодійні пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору та Статуту Фонду;
  • Звітувати про використання благодійних пожертв у порядку, визначеному цим Договором.

Права Благодійника:

Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.

Місце проведення публічного збору благодійних пожертв:

Публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться згідно його Статуту.

Строк публічного збору благодійних пожертв:

Публічний збір благодійних пожертв на підставі цього Договору здійснюється протягом всього строку діяльності Фонду до моменту його припинення, якщо інше не визначено рішенням компетентних органів управління Фонду.

Порядок використання благодійних пожертв:

Використання зібраних за Договором благодійних пожертв проводиться у відповідності з метою, цілями, напрямами та завданнями діяльності Фонду, визначеними у його Статуті. Отримані Фондом благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові у випадках, передбачених законодавством України.

Відповідальність Фонду:

Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

Звітність про використання благодійних пожертв:

Доступ до звітів про використання благодійних пожертв Фонду надається Благодійнику за його письмовою заявою. Інша інформація надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України. Фонд може оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на Платформі.

Всі витрати по сплаті сум (комісій, зборів, податків тощо), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійної пожертви, несе Благодійник.

Благодійник надає свою згоду на застосування до нього Політики щодо персональних даних, розміщеної на Платформі, яка становить невід’ємну частину цього Договору.

Благодійник розуміє і погоджується з тим, що благодійна пожертва за цим Договором надається ним свідомо і добровільно безпосередньо на статутну діяльність Фонду, і виконання даного Договору жодним чином не пов’язане з організацією та проведенням благодійних аукціонів на Платформі та наданням благодійної допомоги за результатами таких аукціонів, що окремо регулюється Угодою користувача, розміщеною на Платформі.

Банківські реквізити Фонду:

Благодійний фонд «ТВОЯ ОПОРА»
Місцезнаходження: 08292, Київська обл.,
м. Буча, вул. Водопровідна, 48, кв.15.
Назва отримувача: БО БФ «Твоя опора»
Код отримувача: 39226810
Рахунок отримувача: UA443052990000026008020125476
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Є неприбутковою організацією